عباس آباد - نمایندگی


نمایندگی عباس آباد - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم عباسی روشن

تلفن : 01154623601

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : عباس آباد روبروی مسجد جامعدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01154623601 - 9123250923 آدرس : عباس آباد روبروی مسجد جامع
شعبه دخترانه تلفن : 01154670156 آدرس : عباس آباد روبروی مسجد جامع