خدابنده - آموزشگاه علمی آزادهادی


نمایندگی خدابنده - آموزشگاه علمی آزادهادی


نام مدیر : جناب آقای شعبانی

تلفن : 2434210122 - 9125412813

فکس : 2434210122

پست الکترونیکی :

آدرس : خدابنده - قیدار - میدان سهروردی - خیابان اوقاف - روبروی تامین اجتماعی - آموزشگاه علمی آزاد هادیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9125412813 آدرس : خدابنده خیابان اوقاف (سینا)روبروی تامین اجتماعی آموزشگاه پسرانه هادی
شعبه دخترانه تلفن : 02434210122 آدرس : خدابنده خیابان اوقاف (سینا)روبروی تامین اجتماعی آموزشگاه دختراته خلاق