تاکستان - آموزشگاه خانه


نمایندگی تاکستان - آموزشگاه خانه


نام مدیر : جناب آقای رحمانی

تلفن : /02835241016/02835241017

فکس : 2835241016

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان 15 خرداد-طبقه فوقانی اتوگالری پارسا-آموزشگاه خانهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02835241016-7 آدرس : ضلع شمالی میدان 15 خرداد طبقه فوقانی اتو گالری پارسا
شعبه دخترانه تلفن : 02835241016-7 آدرس : ضلع شمالی میدان 15 خرداد طبقه فوقانی اتو گالری پارسا