مسجدسلیمان - آموزشگاه کیمیا


نمایندگی مسجدسلیمان - آموزشگاه کیمیا


نام مدیر : جناب آقای قندعلی

تلفن : 06143226388 - 06143233342

فکس : 0

پست الکترونیکی :

آدرس : سه راه مخابرات - مقابل چاپخانه کایدیان - آموزشگاه کیمیادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9161810453 آدرس : سه راه مخابرات روبروی چاپخانه کایدیان
شعبه دخترانه تلفن : 06143226388 آدرس : سه راه مخابرات روبروی سینما فرهنگیان