شوشتر - گزینه دو شوشتر


نمایندگی شوشتر - گزینه دو شوشتر


نام مدیر : جناب آقای کعب

تلفن : 09168989951 - 06136226415

فکس : 6136226415

پست الکترونیکی :

آدرس : شوشتر- خیابان طالقانی کوچه جنب بانک سپه مرکزی (محوطه آرایشگاه ها)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06136226415 آدرس : خیابان طالقانی کوچه جنب بانک سپه مرکزی آموزشگاه پسرانه اندیشه سازان جوان
شعبه دخترانه تلفن : 09168989951 آدرس : خیابان طالقانی کوچه جنب بانک سپه مرکزی آموزشگاه دخترانه بهسازان آینده