شوش - گزینه دو


نمایندگی شوش - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کاوندی

تلفن : 6142822245

فکس : 6142822245

پست الکترونیکی :

آدرس : شوشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9356429329 آدرس : شوش خیابان شریعتی روبروی درمانگاه امیرالمومنین
شعبه دخترانه تلفن : 06142822245 آدرس : شوش خیابان شریعتی روبروی درمانگاه امیرالمومنین