دزفول - گزینه دو


نمایندگی دزفول - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم طامه

تلفن : 6142220259

فکس : 6142254302

پست الکترونیکی :

آدرس : دزفول خ شریعتی نرسیده چهارراه آفرینش کوچه شهید کیانی پ 35دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 061-422543042220259 آدرس : دزفول خ شریعتی بعدازچهارراه آفرینش کوچه شهیدکیانی آموزشگاه علمی فجر و نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 9166421815 آدرس : فعلا دزفول خ شریعتی کوچه شهید کیان آموزشگاه علمی فجر