بهبهان - آموزشگاه هدف


نمایندگی بهبهان - آموزشگاه هدف


نام مدیر : جناب آقای رئیس پور

تلفن : 6152728066 - 6152728066

فکس : 6152728066

پست الکترونیکی :

آدرس : بهبهان-خیابان شهید نهایی-روبروی تالار معلمدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9166711355 آدرس : بولوار شهید نیاکان مجاور پل شهرداری
شعبه دخترانه تلفن : 06152728066 آدرس : خیابان شهید نهایی روبرو تالار معلم