امیدیه - گزینه دو


نمایندگی امیدیه - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم سیاهی

تلفن : 6152639506 - 6152639537

فکس : 2142693082

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان کانال-جنب مدرسه پسرانه ی غیردولتی امیران دانش- روبروی نمایشگاه اتومبیل اشکان-کدپستی 6373175611دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :