امیدیه - گزینه دو


نمایندگی امیدیه - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم سیاهی

تلفن : 06152624006

فکس : 2142693082

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان کانال-خیابان شهریور 3 ساختمان جهان(روبه روی آموزشگاه زیبایی مهدیس)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9163139731 آدرس : خیابان کانال-خیابان شهریور 3 ساختمان جهان(روبه روی آموزشگاه زیبایی مهدیس)
توضیحات :