ایذه - آموزشگاه قلم گستر


نمایندگی ایذه - آموزشگاه قلم گستر


نام مدیر : جناب آقای رضایی

تلفن : 06143650850

فکس : 6143622725

پست الکترونیکی : FREZAIi3@gmail.com

آدرس : خوزستان-ایذه-میدان بسیج-خ ش عزیزی کوچه پیام آموزشگاه علمی آزاد قلم گستر


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06143650850 - 09166911086 - 06143622725 آدرس : ایذه_میدان بسیج خ ش عزیزی کوچه پیام آموزشگاه پسرانه قلم گستر
شعبه دخترانه تلفن : 06143650850 آدرس : ایذه_ میدان بسیج خ ش عزیزی کوچه پیام آموزشگاه علمی آزاد دخترانه کوثر دانش