مشهد - گزینه دو آموزشگاه علم آموز


نمایندگی مشهد - گزینه دو آموزشگاه علم آموز


نام مدیر : جناب آقای نوروزی

تلفن : 5136090151 - 5136090152

فکس : 5136087479

پست الکترونیکی :

آدرس : مشهد- میدان استقلال-بعد از چهارراه فرامرز عباسی- سمت چپ- پشت باجه روزنامه- آموزشگاه علمی علم آموز

توضیحات : ساعت مراجعه 9 تا 13 و 16 تا 19:30 دختران روزهای فرد پسران روز های زوجدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :