گزینه دوچناران


نمایندگی  گزینه دوچناران


نام مدیر : جناب آقای پاینده

تلفن : 5146131024 - 9155816124

فکس : 5146131024

پست الکترونیکی :

آدرس : چناران- خیابان طالقانی13-پ31-دبیرستان غیردولتی بهارستان فرهنگ-نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05146131024 - 9155816124 آدرس : ]چناران-خیابان طالقانی13پ31-دبیرستان غیردولتی بهارستان فرهنگ
شعبه دخترانه تلفن : 05146131024 آدرس : چناران-خیابان طالقانی5پ48-دبیرستان دخترانه فرهنگ مهر