فاروج - آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه


نمایندگی فاروج - آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه


نام مدیر : سرکار خانم حاجی زاده

تلفن : 5836226196

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : فاروج-خیابان شهید عطاران-روبروی سالن شهدا-کانون تربیتی امام جعفر صادق ع -آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05836236518 آدرس : فاروج-خیابان شهید عطاران-روبروی سالن شهدا-کانون تربیتی امام جعفر صادق ع -آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05836236518 آدرس : فاروج-خیابان شهید عطاران-روبروی سالن شهدا-کانون تربیتی امام جعفر صادق ع -آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه
توضیحات :