فاروج - آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه


نمایندگی فاروج - آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه


نام مدیر : جناب آقای اسفیدانی

تلفن : 5836226196

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : فاروج-خیابان شهید عطاران-روبروی سالن شهدا-کانون تربیتی امام جعفر صادق ع -آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9151881634 آدرس : فاروج-خیابان شهید عطاران-روبروی سالن شهدا-کانون تربیتی امام جعفر صادق ع -آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه
شعبه دخترانه تلفن : 05836236518 آدرس : فاروج-خیابان شهید عطاران-روبروی سالن شهدا-کانون تربیتی امام جعفر صادق ع -آموزشگاه علمی آزاد راه اندیشه