فردوس - آموزشگاه علمی آزاد اندیشه


نمایندگی فردوس - آموزشگاه علمی آزاد اندیشه


نام مدیر : جناب آقای ضامن

تلفن : 5632722955

فکس : 5632722202

پست الکترونیکی : gozine2.ferdows@ayhoo.com

آدرس : فردوس-خیابان امام خمینی روبروی دانشگاه فرهنگیان نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


آزاد علمی اندیشه پسران تلفن : 9155343815 آدرس : خیابان امام خمینی روبروی داشگاه فرهنگیان
آزاد علمی دختران تلفن : 05632722955 آدرس : خیابان امام خمینی کوچه شهید جوادی منزل دوم