بشرویه - مدرسه آموزش از راه دور مهرگان


نمایندگی بشرویه - مدرسه آموزش از راه دور مهرگان


نام مدیر : جناب آقای کیانی زاده

تلفن : 05632768468

فکس : 05632760406

پست الکترونیکی :

آدرس : بشرویه-خیابان - امام خمینی شمالی 13-کوچه روبروی فرمانداری -مدرسه آموزش از راه دور مهرگاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05632738468 آدرس : بشرویه-خیابان - امام خمینی شمالی 13-کوچه روبروی فرمانداری -مدرسه آموزش از راه دور مهرگان
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05632768468 آدرس : بشرویه-خیابان - امام خمینی شمالی 13-کوچه روبروی فرمانداری -مدرسه آموزش از راه دور مهرگان
توضیحات :