طبس - عصر اندیشه


نمایندگی طبس - عصر اندیشه


نام مدیر : سرکار خانم آشوری مقدم

تلفن : 5632821740 _

فکس : 2142695087

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان امام ، کوچه زرگر (مدرسه دخترانه علم و زندگی)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9139545498 آدرس :