طبس - عصر اندیشه


نمایندگی طبس - عصر اندیشه


نام مدیر : سرکار خانم آشوری مقدم

تلفن : 5632821740 _ ۵۶۳۲۸۲۰۰۱۸

فکس : 2142695087

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان پلیکان جنب سوپر اغذیه دالیادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9139545498 آدرس :
توضیحات :