الشتر - آموزشگاه مدرسان


نمایندگی الشتر - آموزشگاه مدرسان


نام مدیر : جناب آقای فرج الهی

تلفن : 6632528862 - 6632528862

فکس : 6632528862

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان آیت اله کاشانی غربی پایین تر از بانک انصار نبش کوچه شهیدیوسف ندریدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9166614244 آدرس :