خواف و رشتخوار


نمایندگی خواف و رشتخوار


نام مدیر : جناب آقای شاه قاسی

تلفن : 09303030117 - 5154229990

فکس : 09303030117

پست الکترونیکی : Khafnews@gmail.com

آدرس : خیابان حافظ ابرو ـ روبروی حافظ ابرو12 ـ گزینه دو ـ شاه قاسی 54229990 ـ 09303030117

توضیحات : دفتر شهر رشتخوار 09303030117


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05154229990-9128889337 آدرس : خیابان حافظ ابرو ـ روبروی حافظ ابرو12 ـ گزینه دو ـ شاه قاسی 54229990 ـ 09303030117 دفتر شهر رشتخوار 09303030117
شعبه دخترانه تلفن : 05154229990 - 09303030117 آدرس : خیابان حافظ ابرو ـ روبروی حافظ ابرو12 ـ گزینه دو ـ شاه قاسی 54229990 ـ 09303030117 دفتر شهر رشتخوار 09303030117