مه ولات - فیض آباد - مرکز پیش دانشگاهی زینب قهرمانی


نمایندگی مه ولات - فیض آباد - مرکز پیش دانشگاهی زینب قهرمانی


نام مدیر : جناب آقای نوروزی فیض آباد

تلفن : 5326727699 - 5326722210

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شهید بهشتی - مرکر پیش دانشگاهی زینب قهرمانیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9153117690 آدرس :