ورامین - الزهراس مدرسه تفکر نو


نمایندگی ورامین - الزهراس مدرسه تفکر نو


نام مدیر : سرکار خانم کوهی

تلفن : 2136255557 - 2136258612

فکس : 2136255557

پست الکترونیکی :

آدرس : ورامین -بلوار شهید باهنر - خ شهید محمدی (کرمانی سابق) -دبستان دخترانه تفکر نودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 36294571 - 9122910626 آدرس : ورامین - بلوار شهید باهنر - خ شهید محمدی (کرمانی سابق )- آموزشگاه علمی الزهرا(س)
توضیحات :