دماوند


نمایندگی دماوند


نام مدیر : جناب آقای رحیمی

تلفن : 2176313534 - 2176313534

فکس : 2176313534

پست الکترونیکی :

آدرس : دماوند.گیلاوند.بلوارشهیدبهشتی زنبق ۴ دبیرستان دوره اول نرگسدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9123257624 آدرس : گیلاوندمیدان گلها کوچه دادگستری غیر دولتی میلاد نور - آموزشگاه حیان
شعبه دخترانه تلفن : 021-76313534 آدرس : دماوند.گیلاوند.بلوارشهیدبهشتی زنبق ۴ دبیرستان غیر دولتی دوره اول نرگس