جم - دبستان شهید تند گویان


نمایندگی جم - دبستان شهید تند گویان


نام مدیر : جناب آقای حسینی فرد

تلفن : 7731683555

فکس : 7731683555

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرک توحید - دبستان شهید تند گویاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9177715041 آدرس :