دیر(بردخون) - دبیرستان شهید بردستانی


نمایندگی دیر(بردخون) - دبیرستان شهید بردستانی


نام مدیر : جناب آقای دشتی زاده

تلفن : 7728722129 - 7728723111

فکس : 0

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورودی شهردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9177769332 آدرس :