بوشهر - آموزشگاه گزینه دو


نمایندگی بوشهر - آموزشگاه گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم مختاری

تلفن : 7733563133 - 7733563133

فکس : 7733563133

پست الکترونیکی : bushehr_kanon@yahoo.com

آدرس : خیابان سنگی- کوچه بوستان 9- آموزشگاه علمی آزاد گزینه یک


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9178738286 آدرس : خیابان سنگی- کوچه بوستان 9- آموزشگاه علمی آزاد گزینه یک
شعبه دخترانه تلفن : 07733563133 آدرس : خیابان سنگی- کوچه بوستان 9- آموزشگاه علمی آزاد گزینه یک