کنگاور - گزینه دو


نمایندگی کنگاور - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم خواجوی

تلفن : 8348238260

فکس : 8348238260

پست الکترونیکی :

آدرس : کنگاور-خیابان امام -کوی شوراری حل اختلاف سابق - روبروی آزمایشگاه مهر(دکتر غیاثوند)آموزشگاه علمی آزاد به گزین.دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08348238260 - 9187796217 آدرس : کنگاور-خیابان امام -کوی شوراری حل اختلاف سابق - روبروی آزمایشگاه مهر(دکتر غیاثوند).
شعبه دخترانه تلفن : 08348238260 آدرس : کنگاور-خیابان امام -کوی شوراری حل اختلاف سابق - روبروی آزمایشگاه مهر(دکتر غیاثوند).