سنقر - آموزشگاه فضل


نمایندگی سنقر - آموزشگاه فضل


نام مدیر : سرکار خانم ورزیری

تلفن : 083-48426752

فکس : 08348426752

پست الکترونیکی :

آدرس : سنقر- شهرک فاطمیه - بلوار جانبازان - موسسه آموزشی فرهنگی فضلدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08348426752 - 9183888910 آدرس : سنقر - شهرک فاطمیه بلوار جانبازان موسسه آموزشی فرهنگی فضل
توضیحات :