سرپل ذهاب -پل انقلاب پل مرکزی امزشگاه علمی دخترانه لاوان و پسرانه خیام


نمایندگی سرپل ذهاب -پل انقلاب پل مرکزی  امزشگاه علمی دخترانه لاوان و پسرانه خیام


نام مدیر : جناب آقای کاکا مرادی

تلفن : 09183351823,,09185930911

فکس : 08342225876

پست الکترونیکی :

آدرس : پل انقلاب پل مرکزی جنب رودخانه ساحلی اموزشگاه پسرانه خیام و دخترانه لاوان مرکز ازمونهای گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09183351823,,09185930911 آدرس : سرپل ذهاب، پل انقلاب پل مرکزی جنب رودخانه ساحلی نمایندگی ازمونهای گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 0918351853 آدرس : سرپل ذهاب،پل انقلاب پل مرکزی جنب رودخانه ساحلی