روانسر - آموزشگاه علمی آسوبامدیریت الماسی


نمایندگی روانسر - آموزشگاه علمی آسوبامدیریت الماسی


نام مدیر : جناب آقای الماسی

تلفن : 8346528090

فکس : 8346528090

پست الکترونیکی :

آدرس : روانسر، بلوار٢٢بهمن روبه روی اتوگالری کسری کوچه روبه روی مخابراتدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 8346528090 - 9183899457 آدرس : روانسر.زمین شهری بلوار٢٢بهمن روبه روی اتوگالری کسری
توضیحات :