هرسین - آموزشگاه ارتقا دانش


نمایندگی هرسین - آموزشگاه ارتقا دانش


نام مدیر : سرکار خانم جوزانی فرد

تلفن : 8345130583 - 8345130583

فکس : 8345121371

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان فرمانداری سابق - کوچه روبروی دانشگاه آزاددفاتر


شعبه پسرانه ارتقاء دانش تلفن : 08345130583 09391896520 آدرس : خ : فرمانداری سابق کوچه روبروی کانون بعثت
شعبه دخترانه ارتقاء دانش تلفن : 08345130583 آدرس : خ: فرمانداری سابق کوچه روبروی کانون بعثت (دانشگاه آزاد سابق)