صحنه - گزینه دو


نمایندگی صحنه - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم قهرمانی

تلفن : 9108030212

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : صحنه .شهرک امام . خیابان انقلاب بعد از چهارراه اول روبروی مبل فروشی پیام. آموزشگاه قهرمانیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9108030212 آدرس : صحنه .شهرک امام . خیابان انقلاب بعد از چهارراه اول روبروی مبل فروشی پیام. آموزشگاه قهرمانی
شعبه دخترانه تلفن : 9108030212 آدرس : صحنه .شهرک امام . خیابان انقلاب بعد از چهارراه اول روبروی مبل فروشی پیام. آموزشگاه قهرمانی