اسلام آباد غرب - اموزشگاه سروش


نمایندگی اسلام آباد غرب - اموزشگاه سروش


نام مدیر : جناب آقای کاویانی

تلفن : 09183859257-08345224750

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شهید چمران-پشت بانک مسکن-ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره)-دبیرستان سروشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08345227402 - 09183367204 آدرس : خیابان شهید چمران-پشت بانک مسکن-ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره)-دبیرستان سروش
شعبه دخترانه تلفن : 09183859257-09183859257 آدرس : خیابان شهید چمران-پشت بانک مسکن-ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره)-دبیرستان سروش