اسلام آباد غرب - اموزشگاه خیام


نمایندگی اسلام آباد غرب - اموزشگاه خیام


نام مدیر : جناب آقای علی ابادی

تلفن : 8345226375

فکس : 8345226375

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان امام خمینی-ابتدای خیابان شهید ریزوندی-آموزشگاه علمی آزاد خیامدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08345226375 آدرس : اسلام آبادغرب-میدان امام خمینی ره -ابتدای خیابان شهید ریزوندی
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08345226375 آدرس : اسلام آبادغرب-میدان امام خمینی ره -ابتدای خیابان شهید ریزوندی
توضیحات :