دره شهر - آموزشگاه علمی آزاد سیمره


نمایندگی دره شهر - آموزشگاه علمی آزاد سیمره


نام مدیر : سرکار خانم حسنوند عموزاده

تلفن : 8435225571 - 8435223545

فکس : 8435223545

پست الکترونیکی :

آدرس : دره شهر- خیابان شهید بهشتی-کوچه شکوفه ها -آموزشگاه علمی آزاد سیمرهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9183417529 آدرس : دره شهر- خیابان شهیدرجایی- اضلع جنوبی پل بزرگ -ابتدای کوچه شکوفه ها- شیفت مخالف دبیرستان شایستگان
شعبه دخترانه تلفن : 08435225571 آدرس : دره شهر- خیابان شهیدبهشتی-روبروی بانک ملی ومسجدحضرت ابوالفضل(ع) - انتهای کوچه شکوفه ها