ایلام - آموزشگاه پسرانه فارابی


نمایندگی ایلام - آموزشگاه پسرانه فارابی


نام مدیر : جناب آقای احمدی

تلفن : 8433347443 - 9183412286

فکس : 8413347443

پست الکترونیکی :

آدرس : ایلام-خیابان آیت ا... حیدری - خیابان مسجد امیرالمومنین-آموزشگاه فارابیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08433347443 آدرس : ایلام-خ آیت ا.. حیدری-خ امیرالمونین(ع) 09181435420
شعبه دخترانه تلفن : 08433347443 آدرس : ایلام-خ آیت ا.. حیدری-خ امیرالمونین(ع)