نجف آباد - آموزشگاه گزینه سنجش واحد خواهران و واحد برادران


نمایندگی نجف آباد - آموزشگاه گزینه سنجش واحد خواهران و واحد برادران


نام مدیر : جناب آقای غفاری

تلفن : 3142622236

فکس : 3142644201

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شیخ بهایی مرکزی ابتدای کوی رستمی آموزشگاه گزینه سنجشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03142622236 آدرس : نجف آباد خیابان شیخ بهایی مرکزی روبرو درب شرقی شهرداری مرکزی -ابتدای کوی شهید رستمی - روزهای فرد طبقه همکف
شعبه دخترانه تلفن : 03142622236 آدرس : نجف آباد - خیابان شیخ بهایی مرکزی - ابتدای کوی شهید رستمی - روزهای زوج