نایین - کتاب فروشی ولی عصر عج


نمایندگی نایین - کتاب فروشی ولی عصر عج


نام مدیر : جناب آقای مفتاح

تلفن : 3146251520

فکس : 3146260285

پست الکترونیکی : valiasr44@gmail.com

آدرس : خیابان ولیعصرخیابان 12 بهمن - نبش کوچه شماره5- کتابفروشی ولیعصر


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03146259155 آدرس : خیابان مشیرالدوله - روبروی پارک غدیر
شعبه دخترانه تلفن : 9132234612 آدرس : خیابان ولیعصر(عج)