زرین شهر - آموزشگاه علمی آزاد دخترانه آفرینش


نمایندگی زرین شهر - آموزشگاه علمی آزاد دخترانه آفرینش


نام مدیر : جناب آقای ربانیان

تلفن : 3152239939

فکس : 3136249482

پست الکترونیکی :

آدرس : زرین شهر -خیابان شهیدرجائی - خیابان شاهد -دبیرستان شاهد عفاف-52239939-09022048297دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 52239939_9133140986 آدرس :
آموزشگاه افرینش تلفن : 52239939 آدرس : زرین شهر - چهارراه نماز _خیابان شهید رجائی- هنرستان تربیت