مبارکه - آموزشگاه علمی آزاد سیمای دانش


نمایندگی مبارکه - آموزشگاه علمی آزاد سیمای دانش


نام مدیر : جناب آقای مختاری

تلفن : 3152411200 - 3152415500

فکس : 3152411200

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شهید یزدان-کوچه شهید بختونام-پشت پارکینگ طبقاتی(کوچه دوم)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9133369613 آدرس : مبارکه - خیابان ولی عصر - فلکه شهیدرحایی
شعبه دخترانه تلفن : 03152411200 آدرس : مبارکه - خیابان شهید یزدان - کوچه شهید بختونام