مبارکه - آموزشگاه علمی آزاد سیمای دانش


نمایندگی مبارکه - آموزشگاه علمی آزاد سیمای دانش


نام مدیر : جناب آقای مختاری

تلفن : 3152411200 - 3152415500

فکس : 3152411200

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان حافظ شرقی-روبروی بانک صادرات مرکزی-آموزشگاه علمی آزاد سیمای دانشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :