اشتهارد - نمایندگی


نمایندگی اشتهارد - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای شاه بیگ

تلفن : 2637723219

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : اشتهارددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02637723219 - 9192622181 آدرس : اشتهارد -خیابان چمران -آموزشگاه فاطر
شعبه دخترانه تلفن : 02637727422 - 9192622181 آدرس : اشتهارد -خیابان چمران آموزشگاه فاطر