شهرضا - دبیرستان غیر انتفاعی سروش


نمایندگی شهرضا - دبیرستان غیر انتفاعی سروش


نام مدیر : جناب آقای میربد

تلفن : 3153542150

فکس : 3153504612

پست الکترونیکی : soroush20042000@yahoo.com

آدرس : شهرضا- خیابان صاحب الزمان- کوچه شهید جریده دار -دبیرستان سروش


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9133215560 آدرس : شهرضا خ صاحب الزمان ک شهید جریده دار دبیرستان سروش
شعبه دخترانه تلفن : 53542150 آدرس : شهرضا خ صاحب الزمان ک شهید جریده دار