کهریزک


نمایندگی کهریزک


نام مدیر : سرکار خانم کهریزک

تلفن :

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس :دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9121494168 آدرس :
توضیحات :