شاهین شهر (برخوار) - آموزشگاه سینا


نمایندگی شاهین شهر (برخوار) - آموزشگاه سینا


نام مدیر : سرکار خانم عباسی

تلفن : 03145368264

فکس : 03145222841

پست الکترونیکی : avicena_ti@yahoo.com

آدرس : خیابان مخابرات - فرعی 2غربی پلاک 24


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03145223286 آدرس : شاهین شهر خ مخابرات فرعی 2 غربی پلاک 24
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 03145223286 آدرس : شاهین شهر خ مخابرات فرعی 2 غربی پلاک 24
توضیحات :