شاهین شهر (برخوار) - آموزشگاه سینا


نمایندگی شاهین شهر (برخوار) - آموزشگاه سینا


نام مدیر : سرکار خانم عباسی

تلفن : 03145214002

فکس :

پست الکترونیکی : avicena_ti@yahoo.com

آدرس : شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 7 شرقی پلاک 36


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9131277583 آدرس : شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 7 شرقی پلاک 36
شعبه دخترانه تلفن : 03145368264 آدرس : شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 7 شرقی پلاک 36