شاهین دژ -آموزشگاه های فلاح سینا


نمایندگی شاهین دژ -آموزشگاه های فلاح  سینا


نام مدیر : جناب آقای زلفی

تلفن : 46334100 044 - 04446329950

فکس : 4446334100

پست الکترونیکی :

آدرس : شاهین دژ-شاهین دژ خیابان امام روبه روی اداره برق داخل کوچه دبیرستان های غیر دولتی معلم و البرزدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9143807143 آدرس : شاهین دژ خیابان امام روبه روی اداره برق داخل کوچه دبیرستان غیر دولتی البرز
شعبه دخترانه تلفن : 46329950 آدرس : شاهین دژ خیابان امام روبه روی اداره برق داخل کوچه دبیرستان غیر دولتی معلم