تکاب - آموزشگاه توحید


نمایندگی تکاب - آموزشگاه توحید


نام مدیر : جناب آقای محمدیان

تلفن : 045534751

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شهیدبهشتی-میدان جهاد-جنب بیمه آسیا-ساختمان آقای یحیی خوشیاری-آموزشگاه توحیددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144473695 آدرس : خیابان شهیدبهشتی-میدان جهاد-جنب بیمه آسیا-ساختمان آقای یحیی خوشیاری-آموزشگاه توحید
شعبه دخترانه تلفن : 045534751 آدرس : خیابان شهیدبهشتی-میدان جهاد-جنب بیمه آسیا-ساختمان آقای یحیی خوشیاری-آموزشگاه پرتو