بوکان


نمایندگی بوکان


نام مدیر : سرکار خانم موسی زاده

تلفن : 04446245060

فکس : 4446226200

پست الکترونیکی : rnasrollahi55@yahoo.com

آدرس : بوکان - خیابان سنگینی - آموزشگاه رهروان دانش، شماره نماینده : 09141845133


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04446245060 آدرس : بوکان - شهرک گلستان - آموزشگاه رهروان دانش
شعبه دخترانه تلفن : 04446245060 آدرس : بوکان - شهرک گلستان - آموزشگاه رهروان دانش