چایپاره


نمایندگی چایپاره


نام مدیر : جناب آقای مهدیزاده

تلفن : 04436721555

فکس :

پست الکترونیکی : mehdighasemi1111@gmail.com

آدرس : شهرستان چایپاره


ارتباط با نمایندگی