چالدران


نمایندگی چالدران


نام مدیر : جناب آقای جلالی

تلفن : 4434266464 - 4434264404

فکس : 4434264225

پست الکترونیکی : hj.13540601@gmail.com

آدرس : چالدران - خیابان طالقانی - جنب بانک سپه - آموزشگاه علمی آزاد ستاره دانش ، شماره نماینده : 09144614395


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04434266464 آدرس : چالدران - خیابان طالقانی - جنب بانک سپه - آموزشگاه علمی آزاد ستاره دانش
شعبه دخترانه تلفن : 04434266464 آدرس : چالدران - خیابان طالقانی - جنب بانک سپه - آموزشگاه علمی آزاد ستاره دانش