پل‏دشت - گزینه دو


نمایندگی پل‏دشت - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای علیزاده

تلفن : 4434285134

فکس : 4434285134

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرستان پلدشتدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04434282680 آدرس : پلدشت کانون شهید علیپور
شعبه دخترانه تلفن : 04434282680 آدرس : پلدشت کانون شهید علیپور