خوشاب - گزینه دو


نمایندگی خوشاب - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم اسکندری

تلفن : 05144235080 - 05144231225

فکس : 05144231225

پست الکترونیکی :

آدرس : خوشابدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09151733041 آدرس : چهارراه دادگستری - اسدآبادی 31 - داخل کوچه
شعبه دخترانه تلفن : 09155719473 آدرس : چهارراه دادگستری - اسدآبادی 31 - پلاک 226