اهرم (تنگستان) - گزینه دو


نمایندگی اهرم (تنگستان) - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم اخدر

تلفن : 7735224333

فکس : 2122555555

پست الکترونیکی :

آدرس : اهرمدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09177715707 آدرس : اهرم تنگستان خ ایت الله جمی بعد از نوشت افزلری عادل
شعبه دخترانه تلفن : 09177715707 _07735224333 آدرس : اهرم تنگستان خ انقلاب خ ایت الله جمی بعد نوشت افزاری عادل آموزشگاه گنج دانش