سردشت


نمایندگی سردشت


نام مدیر : جناب آقای پوریا

تلفن : 04444330203

فکس :

پست الکترونیکی : hasan.pouria5549@gmail.com

آدرس : سردشت-خیابان وحدت (کمربندی)- ساختمان معین - طبقه اول - آموزشگاه علمی آزاد پویا شماره نماینده : 09147236864 سردشت-خیابان وحدت (کمربندی)- ساختمان معین - طبقه اول - آموزشگاه علمی آزاد دانش شماره نماینده :09147236864


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04444330203 آدرس : سردشت-خیابان وحدت (کمربندی)- ساختمان معین - طبقه اول - آموزشگاه علمی آزاد پویا
شعبه دخترانه تلفن : 04444330203 آدرس : سردشت-خیابان وحدت (کمربندی)- ساختمان معین - طبقه اول - آموزشگاه علمی آزاد دانش